Polityka Prywatności

1. Właścicielem Serwisu www.rockfit.pl jest firma „RF Academy Adam Herman Paula Orzeł Spółka cywilna, prowadząca działalność pod adresem: 40-750 Katowice, ul. Migdałowców 10C/8, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 9542851733, REGON 524430717;


2. Administratorem Twoich danych osobowych jest „RF Academy Adam Herman Paula Orzeł Spółka cywilna, prowadząca działalność pod adresem: 40-750 Katowice, ul. Migdałowców 10C/8, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 9542851733, REGON 524430717; zwana dalej „Administratorem”.


3. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:
a) otrzymywaniem wiadomości na temat nowości w ofercie firmy
b) otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy marketingowej z Administratorem
c) uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora


4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.


5. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


6. W celu obsługi zapytania, czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np. firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia umowy, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów promocyjnych) podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści) Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


7. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by: obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu
dostarczyć Ci zamówione treści bądź produkty online
móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody) komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)


8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@rockfit.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO


9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


10. Chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz na biuro@rockfit.pl. Inną metodą jest kontakt bezpośrednio z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych – pytania@rockfit.pl